Οδηγίες Εγκατάστασης Πλατφόρμας Open eClass 2.1

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε από την Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου, υποστηρίζεται κεντρικά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass 2.1 έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί κανονικά

Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι οδηγίες εγκατάστασης της πλατφόρμας:

Ενέργειες πριν την εγκατάσταση - Προαπαιτούμενα:

Για την εγκατάσταση της πλατφόρμας Open eClass 2.1, απαιτείται η ύπαρξη και η καλή λειτουργία μιας σειράς συστημάτων και εφαρμογών. Αυτές είναι οι εξής:

1. Web Server (Apache 1.3.x ή 2.x)

Ο Apache πρέπει να μπορεί να χειριστεί σελίδες τύπου .php3 .php4 .php .inc. Αν δεν τον έχετε ρυθμίσει, τότε αρκεί στο αρχείο httpd.conf να προσθέσετε την ακόλουθη γραμμή:

AddType application/x-httpd-php .php3 .php4 .php .inc

Επίσης, θα πρέπει να ορίσετε ότι η προκαθορισμένη κωδικοποίηση των σελίδων που στέλνει ο Web Server είναι UTF-8. Στον Apache, αυτό μπορείτε να το κάνετε βάζοντας στο αρχείο httpd.conf την δήλωση:

AddDefaultCharset UTF-8

Αν χρησιμοποιείτε apache 1.3.x, για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε το directory indexing για τους υποκαταλόγους που θα εγκατασταθεί το eClass. Στο αρχείο httpd.conf προσθέστε στα Options την επιλογή -Indexes. Αν για παράδειγμα το eClass θα εγκατασταθεί στο /var/www/ τότε προσθέστε στο httpd.conf την παρακάτω δήλωση:

<Directory /var/www/>
................
Options -Indexes
................
</Directory>

Μόνο για Windows. Αν στον υπολογιστή σας τρέχει o WebServer της Microsoft (IIS) πρέπει να τον απενεργοποιήσετε. Πηγαίνετε στο Start->Programs->Administrative Tools->Services και σταματήστε την υπηρεσία «World Wide Web Publishing Service», κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας «stop». Για να απενεργοποιηθεί ο IIS μόνιμα, κάντε δεξί κλικ στην παραπάνω υπηρεσία και επιλέξτε «Disabled» από τον κατάλογο επιλογών «Startup type». Να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και σε περιβάλλον IIS αλλά δεν έχει δοκιμαστεί εκτενώς.

2. PHP (εκδόσεις >= 4.3.0)

Η πλατφόρμα λειτουργεί χωρίς προβλήματα με εκδόσεις >= 4.3.0 και με εκδόσεις 5.x.

Ταυτόχρονα με την εγκατάσταση της PHP, απαιτείται και ενεργοποίηση της υποστήριξης του Apache για PHP. Σημειώστε ότι στη PHP, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για τα modules mysql, zlib, pcre και gd. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον εξυπηρέτη LDAP για την πιστοποίηση των χρηστών, τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε και το module για την υποστήριξη ldap. Είναι πιθανόν η διανομή της PHP που χρησιμοποιείτε να έχει ενσωματωμένη υποστήριξη για κάποια από τα παραπάνω modules.

Κατά την εγκατάσταση του eClass ελέγχεται αν πληρούνται τα παραπάνω.

Θα πρέπει επίσης να ορίσετε στο αρχείο php.ini τις παραμέτρους:

register_globals = on
short_open_tag = on

Όσον αφορά το μέγιστο μέγεθος των αρχείων που θα επιτρέπεται να γίνονται upload στην πλατφόρμα, μπορείτε να το ρυθμίσετε με τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο php.ini. Προτείνεται:

Επίσης, αν τυχόν, εμφανιστεί κάποιο notice της PHP κατά την διάρκεια της εφαρμογής, αναζητήστε στο αρχείο php.ini την μεταβλητή error_reporting και δώστε της την παρακάτω τιμή:

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

Τέλος, καλό είναι να ορίσετε κι εδώ την προκαθορισμένη κωδικοποίηση με τη γραμμή: default_charset = "UTF-8"

Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας, επανεκκινήστε τον apache.

3. MySQL (εκδόσεις 4.1.x ή 5.x)

Παράλληλα με την εγκατάσταση της MySQL θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός χρήστη (user account), με δικαιώματα δημιουργίας βάσης δεδομένων.

Προσέξτε η MySQL να μην τρέχει σε strict mode. Για να το διαπιστώσετε ελέγξτε αν έχει κάποια τιμή η παράμετρος

--sql-mode
η οποία βρίσκεται στο αρχείο ρυθμίσεων my.cnf ή my.ini για τους χρήστες UNIX και Windows αντίστοιχα. Αν έχει (π.χ. --sql-mode=STRICT_TRANS_TABLES ή --sql-mode=STRICT_ALL_TABLES) τότε αλλάξτε την σε κενή (--sql-mode="").

4. sendmail ή postfix (προαιρετικά)

Σε μερικές λειτουργίες της πλατφόρμας (π.χ. κατά την εγγραφή των χρηστών), γίνεται αποστολή mail. Αν δεν λειτουργεί κάποια εφαρμογή αποστολής mail, τα mail της πλατφόρμας δεν θα αποστέλλονται πουθενά.

Μόνο για Windows: Εναλλακτικά, για να εγκαταστήσετε τα παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πακέτο EasyPHP ή το πακέτο XAMPP.


Για λειτουργικό σύστημα Unix / Linux (Solaris/Redhat, Debian, Suse, Ubuntu κ.λπ.)

Διαδικασία εγκατάστασης:

Μπορείτε να αποσυμπιέσετε το αρχείο openeclass-2.1.tar.gz με την εντολή tar xzvf openeclass-2.1.tar.gz. O υποκατάλογος που δημιουργείται κατά την αποσυμπίεση του πακέτου, περιέχει όλα τα αρχεία της εφαρμογής. Αυτός ο υποκατάλογος πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο από τον web server του υπολογιστή.

Για να ρυθμίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης μπορείτε να δώσετε τις παρακάτω εντολές (αν ο web server τρέχει σαν χρήστης www-data)

		cd (path του eclass) (π.χ. cd /opt/eclass)
		chown -R www-data *
		find ./ -type f -exec chmod 664 {} \;
		find ./ -type d -exec chmod 775 {} \;
		

Για να δώσετε τις παραπάνω εντολές, συνήθως χρειάζεται δικαιώματα διαχειριστή (root).

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επισκεφτείτε με κάποιον web browser την διεύθυνση που βρίσκεται ο υποκατάλογος /install/. Αν για παράδειγμα ο κυρίως κατάλογος της εφαρμογής (ο eclass/) βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.example.gr/eclass/, η διεύθυνση που πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι η

http://www.example.gr/eclass/install/ Στη συνέχεια ακολουθείστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης της πλατφόρμας όπως αυτά παρουσιάζονται στην οθόνη σας. Σημειώστε ότι κατά την διαδικασίας εγκατάστασης θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

Για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows (Win2000, WinXP, Win2003 κ.λπ.)

Διαδικασία εγκατάστασης:

Αποσυμπιέστε το αρχείο openeclass-2.1.zip στο root directory του Apache. O υποκατάλογος που δημιουργείται κατά την αποσυμπίεση του πακέτου, περιέχει όλα τα αρχεία της εφαρμογής. Αυτός ο υποκατάλογος πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο από τον web server του υπολογιστή.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επισκεφτείτε με κάποιον web browser την διεύθυνση που βρίσκεται ο υποκατάλογος /install/. Αν για παράδειγμα ο κυρίως κατάλογος της εφαρμογής (ο eclass/) βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.example.gr/eclass/, η διεύθυνση που πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι η

http://www.example.gr/eclass/install/

Στη συνέχεια ακολουθείστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης της πλατφόρμας όπως αυτά παρουσιάζονται στην οθόνη σας.

Σημειώστε ότι κατά την διαδικασίας εγκατάστασης θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:


Ενέργειες μετά την εγκατάσταση - Άλλες ρυθμίσεις: